M31 Foundation

Mis­sion State­ment M31 Foun­da­tion

The M31 Foun­da­tion was estab­lished at the 9th of sep­tem­ber 2013 and orga­nizes the pro­duc­tion and prepa­ra­tion of con­tem­po­rary music the­atre and film projects. M31 search­es for the bound­aries of each dis­ci­pline.

In 2013 the main focus was on find­ing the finan­cial fund­ing  for two pro­duc­tions: ‘Der Kaiser von Atlantis’ and ‘Dis­con­nect’. In may 2016 ‘Der Kaiser von Atlantis’ had a very suc­cess­ful pre­mière in Ams­ter­dam and was per­formed in  sev­er­al Dutch the­aters.  In 2017 the foun­da­tion will focus on the real­iza­tion of a new music the­atre project ‘Dis­con­nect’ and the prepa­ra­tions for new­ly writ­ten theatre/film projects for 2018 and 2019.  

The M31 board mem­bers are not paid for their work for the foun­da­tion, nor do they have an expense account: they are vol­un­teers. Dutch Stage- and Film Direc­tor Robin Coops is the artis­tic direc­tor of the Foun­da­tion and the main cre­ative artist for its projects.


Info over de sticht­ing M31 

De M31 Foun­da­tion werd opgericht op 9 sep­tem­ber 2013 en organ­iseert en ini­tieert heden­daagse muziek­the­ater- en film­pro­duc­ties. Daar­bij wor­den de gren­zen opge­zocht van bei­de dis­ci­plines. 

Vanaf 2013 was de belan­grijk­ste activiteit het vin­den van vol­doende financier­ing voor twee pro­duc­ties: ‘Der Kaiser von Atlantis’, een opera van Vik­tor Ull­mann  en ‘Dis­con­nect’. In Mei 2016 ging onze pro­duc­tie van ‘Der Kaiser von Atlantis’ suc­cesvol in pre­miere in Ams­ter­dam en werd daar­na nog gespeeld in ver­schil­lende the­aters in Ned­er­land. De pro­duc­tie wordt in het seizoen 2017/2018 her­nomen. In 2017 staat de real­isatie van de pro­duc­tie ‘ Dis­con­nect ‘ cen­traal en wor­den ver­schil­lende nieuwe film- en the­ater­pro­jecten voor de komende seizoe­nen voor­bereid.

De sticht­ing heeft de ANBI sta­tus en dat biedt fis­cale voorde­len voor spon­sors. Bestu­ursle­den van de sticht­ing zijn vri­jwilligers en wor­den niet betaald. Robin Coops, een jonge Ned­er­landse the­ater- en film­regis­seur, is artistiek lei­der van de sticht­ing en het realis­eren van zijn ideeën en cre­aties vormt de belan­grijk­ste activiteit van de sticht­ing. 


Board mem­bers 

Hans Nieuwen­huis

Petra de Haan

Paul Cor­nelisse 

RSIN: 853153942

image_gallery

SCHRIJF ALS EERSTE EEN REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *